CONTRIBUTIE

Spelende leden
Alle leden dienen contributie te betalen, met uitzondering van de ereleden.
Sinds een aantal jaren werkt de voetbalclub voor de inning van de contributie evenals de financiële afwikkeling van de gele en rode kaarten met een automatische machtiging tot wederopzegging. Hierbij wordt de contributie automatisch in één termijn afgeschreven. De incasso vindt eind september plaats.
De kosten voor gele en/of rode kaarten worden niet door AVV betaald, maar zijn voor rekening van de speler. Indien een speler vindt dat hij een gele of rode kaart in het belang van het team heeft gekregen, dient hij de vergoeding hiervoor zelf met de leiding van het betreffende elftal kort te sluiten.
Leden die geen automatische machtiging hebben afgegeven dienen de contributie voor 1 oktober te hebben voldaan op rekeningnummer NL83RABO0102503214 o.v.v. contributie.
Bij leden die geen incasso hebben en hun contributie niet voor 1 oktober hebben voldaan, wordt bij het opmaken van de contributiefactuur € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

Nieuwe leden
Een nieuw lid kan zich aanmelden via deze link, wat tevens als machtigingsformulier voor de contributie en eventuele boetes voor gele en/of rode kaarten dient. De contributie wordt in één termijn afgeschreven, de boetes voor gele en/of rode kaarten worden periodiek (december en juni) afgeschreven.

Indeling
Een speler betaalt contributie voor de leeftijdsklasse waartoe zij volgens de leeftijdsreglementen van de KNVB behoren. Dit betekent bijvoorbeeld dat een JO19-speler die bij de senioren speelt, de contributie betaalt voor de JO19-leeftijdsklasse. De hoogte van de contributie wordt elk jaar op de jaarvergadering vastgelegd. Bij wijziging van de contributie zal dit eerst aan de leden worden voorgelegd.

Contributie seizoen 2023 / 2024

 Senioren + Veteranen  € 170,-
 Junioren JO18 - JO19  € 128,-
 Junioren JO16 - JO17  € 122,-
 Junioren JO14 - JO15  € 112,-
 Pupillen JO13  € 106,-
 Pupillen JO10 - JO12  € 94,-
 Pupillen JO8 - JO9  € 78,-
 Pupillen JO7  € 70,-
 Steunend lid  € 48,-
 Begunstiger  € 25,-

Leeftijdsgrenzen
Met ingang van seizoen 2023/2024 is de peildatum voor de indeling van de jeugd als volgt:

Team Geboortejaar   Team Geboortejaar
JO19 2005   JO11 2013
JO17 2007   JO9 2015
JO15 2009   JO8 2016
JO13 2011   JO7-MP 2017

Meiden die uitkomen in de jongenscompetitie mogen maximaal een jaar ouder zijn. Bij JO9 en lager gelden zowel voor jongens als meiden dezelfde leeftijdsgrenzen. Meiden die twee jaar ouder zijn mogen niet in een lagere leeftijdsgroep uitkomen. Aan deze meiden wordt ook geen dispensatie verleend.

Tegemoetkoming contributie:

* Officieel in functie bij AVV
Leden met een officiële functie hebben recht op een tegemoetkoming die per functie wordt bepaald. Dit geldt zowel voor spelende leden evenals voor steunende leden. Overzicht officieel in functie:
- trainers / leiders
- scheids- en grensrechters
- consul
- bestuursleden
- coördinatoren commissies

* Nieuwe leden
Nieuwe leden mogen maximaal één maand gratis meetrainen. Dit geldt niet voor nieuwe leden die ooit eerder lid zijn geweest van een voetbalvereniging.
* Meetrainen met lager elftallen
Voor voetballiefhebbers die voor hun plezier door de week willen trainen maar niet in competitieverband op zondag willen voetballen is een optie om tegen betaling van 50 % van de seniorencontributie sportief actief te zijn bij AVV.

Teruggaaf contributie
Wanneer een speler langere tijd niet kan voetballen door bijv. een blessure of door zijn werk of studie, dan is er een mogelijkheid om een gedeelte van de contributie terug te krijgen. Dit zal altijd gebeuren i.o.m. technische commissie en de penningmeester. Onder “langere tijd” wordt minimaal een half seizoen verstaan. Bij een teruggaaf van een deel van de contributie wordt de periode van het begin tot het einde van het seizoen als grondslag gehanteerd. De maximale teruggaaf is de gebruikelijke contributie min de contributie van een steunend lid. Mocht je in een dergelijke situatie komen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de technische commissie en/of de penningmeester. De teruggaaf wordt aan het einde van het seizoen verrekend.

Niet actieve (steunende) leden, die door een team gevraagd worden, mogen max. 3x een team uithelpen. Spelen zij vaker dan 3x in het seizoen, dan geldt de reguliere contributieregeling. Ook dit i.o.m. de technische commissie en de penningmeester.

Afmelden lidmaatschap
Afmelden van het lidmaatschap dient bij de ledenadministratie te gebeuren (en niet bij de leiders). Omdat de vereniging in de loop van mei de teams voor het nieuwe seizoen bij de KNVB moet inschrijven, is het belangrijk dat afmeldingen van leden tijdig voor aanvang van het nieuwe seizoen, uiterlijk 29 mei, aan het (jeugd) secretariaat worden doorgegeven.
Bij te laat afmelden (na 29 mei) in rekening te brengen bedrag
€ 25,- voor jeugdleden en € 45,- voor senioren

Wassen senioren Het wassen van de (gesponsorde) shirts/tenues is niet bij de contributie inbegrepen. De teams dienen daarvoor eigen afspraken te maken. Dit kan door met één vast wasadres te werken (eventuele kosten met het team afspreken) of de tenues op toerbeurt door de spelers laten gewassen. Het is niet de bedoeling dat de tenues afzonderlijk door de spelers gewassen worden, om te voorkomen dat er kleurverschillen ontstaan.