Onderstaand worden een aantal algemene richtlijnen verwoord. Informatie betreffende trainingen en wedstrijden worden onder een apart kopje vermeld. Alle spelers en ouders dienen met de richtlijnen bekend te zijn. Daarnaast worden de offici ële KNVB reglementen gehanteerd.

IN GEVALLEN WAARIN DE RICHTLIJNEN NIET VOORZIEN, BESLIST DE TECHNISCHE (JEUGD)COMMISSIE VAN VOETBALVERENIGING AMERICA EVENTUEEL IN OVERLEG MET HET HOOFDBESTUUR.

Teamsamenstelling

De teams worden vóór aanvang van de competitie binnen een bepaalde leeftijdscategorie samengesteld door de technische (jeugd) commissie in overleg met de trainers en leiders. Hierbij kan incidenteel worden afgeweken van de leeftijdsgrens die de KNVB hanteert. De vereniging bepaalt welke spelers in welk elftal spelen. De KNVB bepaalt de klasse-indelingen, maar de vereniging kan wel haar voorkeuren aangeven.

Schorsingen

Het recht bestaat om maatregelen te treffen indien spelers zich niet aan bepaalde regels en afspraken houden, daarom:

Kleedlokalen

Alle spelers dienen er zorg voor te dragen dat de kleedlokalen na gebruik in fatsoenlijke staat worden achtergelaten. Dit geldt niet alleen voor de eigen kleedlokalen, maar ook voor de kleedlokalen van de tegenstanders. Spelers kunnen door hun leider worden aangewezen om een kleedlokaal schoon te maken.

Houd je aan een aantal disciplinaire regels:

Fietsen

Fietsen en bromfietsen dienen bij trainingen te worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken op het sportpark. Tijdens wedstrijden dienen de fietsen en bromfietsen te worden geplaatst in de fietsenrekken op de parkeerplaats en nooit op het sportpark. Fietsverlichting dient, zeker in de winterperiode wanneer het vroeg donker wordt, altijd in orde te zijn.

Bij het sportpark is een oversteekplaats met fietssluizen. Deze dient door alle fietsers gebruikt te worden, ook bij trainingen. Kijk te allen tijde goed uit. Oversteken bij de tweede ingang naar de parkeerplaats is niet toegestaan.

Vernieling

Er mag nimmer sprake zijn van vernieling van materialen of voorwerpen van zowel de eigen vereniging alsook andere verenigingen. Wanneer een speler zich toch schuldig maakt aan vernieling of iets dergelijks dan heeft de vereniging het recht om de kosten op de speler(s) te verhalen en kan betrokken speler voor één of meerdere wedstrijden schorsen en/of inzetten bij het verrichten van eigen werkzaamheden.

Bijzonderheden/problemen

Mochten er leden zijn met problemen met bijvoorbeeld de gezondheid, die van belang kunnen zijn om te weten, gelieve dit dan door te geven aan de leider van het elftal waarin hij/zij speelt.

Als club zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer eventuele medische, fysieke, of verstandelijke bijzonderheden omtrent leden aan de technisch (jeugd)commissie en de trainers/leiders kenbaar gemaakt worden. Mochten zich problemen voordoen van algemene aard, dan kunt U daarvoor de technische (jeugd)commissie benaderen.

Ouders langs de lijn

Kinderen vinden het vrijwel altijd leuk wanneer ouders naar wedstrijden komen kijken. Wij willen u er echter op wijzen dat de coaching aan de trainer / leider dient te worden overgelaten. Dit willen wij als vereniging duidelijk maken met een klein citaat uit een artikel betreffende ‘normen en waarden’ die gelden op en rond het voetbalveld (uit een nieuwsbrief van NKS-voetbal sept. 2006).

"Ouders langs de lijn! Loop op zaterdagochtend maar eens langs de velden en je ziet en hoort direct hoe sommige ouders zich gedragen. Onbedoeld wordt er voor gezorgd dat een aantal kinderen stijf van de spanning staat op het veld en niet hun zo geliefde spelletje kunnen spelen. Terwijl je als kind pas echt goed kan spelen als je je vrij en blij voelt. De oorzaak hiervan ligt meestal in het gescheld en geschreeuw van diverse ouders, omdat deze zich geroepen voelen om diverse aanwijzingen te geven aan hun kind of kinderen."

Gedurende het najaar van 2007 is er ook landelijk enorme aandacht aan dit onderwerp besteed middels een campagne van SIRE die zich richtte op ‘Geef kinderen hun spel terug’. Deze campagne richtte zich speciaal op de overdreven bemoeizucht van (veelal) ouders langs de lijn.

"Geconstateerd mag worden dat dit een maatschappelijk verschijnsel is geworden dat zich steeds vaker manifesteert. Van kinderen wordt, zeker in sportief opzicht, vaak het uiterste gevraagd, terwijl kinderen gewoon een leuke wedstrijd willen spelen. Uiteraard kunnen prestaties een rol spelen, maar het lijkt er vaak op alsof de ouders zélf de wedstrijd spelen, in plaats van hun kinderen."

Volgens AVV America hoort de coaching thuis bij de leiding van het team. Zij trainen en begeleiden de kinderen tijdens de wedstrijden en enkel zij geven aanwijzingen. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat ook de scheidsrechters onderdeel uitmaken van onze vereniging. Zij zijn allen vrijwilligers die de wedstrijden met plezier leiden. Dit willen wij zo houden. Dus ben je het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter, respecteer dit dan en houdt commentaar achterwege.