SAAM

SAAM staat voor Sport Accommodatie America Meterik, de projectgroep die is opgericht om een nieuwe sport accommodatie tot stand te brengen tussen America en Meterik. Nieuws van SAAM is te vinden op deze Facebook pagina:

SAAM Facebook Berichten

1 month ago

SAAM

Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen. Mocht je niets hebben gekregen dan kun je contact opnemen met de secretaris van je club. ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 months ago

SAAM
View on Facebook

7 months ago

SAAM

De commissie SAAM heeft de afgelopen maanden een tegenslag moeten incasseren. De locatie aan de Eijkhorsterweg, waar wij onze plannen op gebaseerd hebben, is bij nader inzien van het Waterschap in de toekomst nog meer aangewezen als overstromingsgebied van de Kabroeksebeek en het Reindonk kassengebied (in eerste instantie had het Waterschap aangegeven dat dit geen belemmering zou zijn).
Nu zijn we dus samen met de gemeente in overleg om, naast de optie Eickhorsterweg, ook naar alternatieve locaties voor ons nieuwe sportpark te kijken. Helaas zal daardoor het traject dus ook iets opschuiven in de tijd. Maar wij houden de druk er vol op om alsnog zo snel mogelijk samen te kunnen gaan.
Ondertussen is de ontwerpcommissie al druk bezig met het maken van tekeningen van het nieuwe clubgebouw, want ongeacht de locatie kan het gebouw in grote lijnen al ontworpen worden.
Zodra we meer informatie hebben, laten we dit weer weten via de Facebook pagina van SAAM en onze website.
... See MoreSee Less

View on Facebook

9 months ago

SAAM

Ook onderzoek naar andere locaties voor sportpark America-Meterik
*
Eind december heeft de gemeenteraad besloten ons een krediet te verlenen om onze plannen uit te werken om een nieuw sportpark te realiseren voor de voetbalverenigingen van America en Meterik en de tennisvereniging van America op de voorkeurslocatie Eickhorsterweg. Aanleiding was de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek. Hieruit bleek dat er sprake is van een levensvatbare vereniging.
*
Inrichtingsplan
Na het besluit van de raad zijn de verenigingen samen met de gemeente aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de plannen. Zo is er een inrichtingsplan gemaakt van het gebied waarop de locatie van gebouwen, velden en tennisbanen zijn weergegeven. Ook zijn met de verenigingen, de beide dorpsraden en enkele pachters diverse varianten besproken om te komen tot een verkeersveilige en sociaal veilige route van en naar het nieuwe sportpark.
*
Waterhuishouding
Daarnaast heeft de gemeente samen met Waterschap Limburg en de Provincie eind vorig jaar gekeken naar de waterhuishouding in het gebied. In het voortraject was al helder dat de waterhuishouding bijzondere aandacht verdiende, gelet op de waterdoorlatendheid van de bodem en de hoogte van de grondwaterstand. Uit deze gesprekken bleek dat er hydrologische aandachts-punten waren, maar dat deze “technisch” oplosbaar bleken. Naar aanleiding van de hydrologische aandachtspunten is een verdiepend onderzoek naar de locatie gedaan. Hierbij is niet alleen naar het plangebied zelf gekeken maar is ook een analyse van de directe omgeving gemaakt. Zo zijn ook de ontwikkelingen in het kassengebied Reindonk meegenomen.
*
Alternatieven
Conclusie uit het onderzoek is dat voor de beoogde locatie voor het nieuwe sportpark er naar alle waarschijnlijkheid meer en vaker water komt. De maatregelen en de samenhangende kosten die nodig zijn om een goed functionerend sportpark op deze plek te realiseren nemen hierdoor toe. Deze problematiek is met de verenigingen besproken. En gezamenlijk is tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om naast de Eickhorsterweg ook andere opties verder in beeld te brengen en uit te werken en vervolgens af te wegen. De verwachting is dat in het derde kwartaal meer duidelijkheid is over de mogelijke locaties
... See MoreSee Less

View on Facebook

10 months ago

SAAM

Het lijkt stil, maar er gebeurt veel !

SAAM bereidt uiteindelijk plan voor
Naar aanleiding van het besluit in de raadsvergadering van december 2017, heeft de werkgroep SAAM niet stilgezeten. Aan de hand van een gedetailleerd plan van buro Kragten wordt gewerkt aan de verdere invulling van het aan te leggen sportpark voor de voetbalverenigingen van America en Meterik en de Tennisclub America. En wellicht nog voor andere binnen- of buitensporten en –activiteiten die hierbij aan kunnen sluiten.

Volgende mijlpaal zijn de ledenvergaderingen van de verschillende verenigingen eind april / begin mei, en de gemeenteraadsvergadering van 03 juli, waarin we de definitieve plannen en de begroting aan de gemeenteraad willen voorleggen voor goedkeuring. Als dat lukt, kunnen de plannen definitief gemaakt worden, en kunnen we daadwerkelijk beginnen.
Komende maanden zullen we jullie regelmatig op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn, en de vorderingen.

Als je goede ideeën hebt, of wilt graag mee de handen uit de mouwen steken: laat dit dan aan een van de bestuursleden van de vereniging weten !

Werkgroep SAAM.
... See MoreSee Less

View on Facebook